Престанак обављања делатности БДД-а Јоргић брокер


Комисија за хартије од вредности је на 162. седници деветог сазива од 26. марта 2021. године донела решење којим се брокерско-дилерском друштву Јоргић брокер а.д. Београд, на основу захтева овог друштва, одузима дозвола за обављање делатности инвестиционог друштва издата од стране Комисије за хартије од вредности. Овим решењем се друштво Јоргић брокер такође брише из регистра издатих дозвола брокерско-дилерских друштава.

За клијенте брокерско-дилерског друштва Јоргић брокер који нису отворили рачун код изабраног депозитара, извршен је пренос финансијских инструмената, без накнаде, на рачуне код брокерско-дилерског друштва Тесла капитал (Tesla Capital а.д. Београд) са којим је друштво Јоргић брокер закључило уговор о преузимању рачуна финансијских инструмената клијената и емисионих рачуна издавалаца.