Комисија за хартије од вредности омогућила утврђивање идентитета странака видео-идентификацијом

Комисија за хартије од вредности је обвезницима над којима врши надзор омогућила утврђивање идентитета странака видео-идентификацијом током вршења трансакција или успостављања пословног односа. 

Наиме, Комисија за хартије од вредности, на 172. седници од 25. јуна 2021. године донела Правилник о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације. Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", број 69 од 9. јула 2021. године, а примењује се од 17. јула 2021. године. 

Усвајањем овог правилника олакшан је приступ финансијским услугама, будући да је отворена могућност да се идентитет домаћих и страних физичких лица утврди и провери коришћењем дигиталних технологија, односно путем видео позива.

Правилник се примењује на банке, када се ради о депозитарима и пословима овлашћене банке, друштва за управљање инвестиционим фондовима и брокерско-дилерска друштва, друштво за ревизију и самосталног ревизора и пружаоце услуга повезаних с дигиталном имовином (који пружају услуге повезане с дигиталним токенима).