Одржана радионица о процени ризика и примени прописа о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Од 22. до 24. јуна 2022. године, у Вршцу је одржана презентација Смерница за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вредности.

Ову тродневну радионицу је организовала Комисија за хартије од вредности Републике Србије у сарадњи са Амбасадом Сједињених Америчких Држава у Републици Србији. На радионици су представљене Смернице за процену ризика и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, као и резултати Националне процене ризика, док су обвезници имали прилику да опишу процесе и радње које користе везано за спречавање прања новца и финансирања тероризма.

Првог дана радионице, представници Комисије за хартије од вредности су изложили резултате Националне процене ризика, где су представљени резултати Процене ризика од прања новца, Процене ризика од финансирања тероризма, Процене ризика од ширења оружја за масовно уништење и Процене ризика у сектору дигиталне имовине. Након тога су уследиле презентације пословања представника приватног сектора, као обвезника Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, где су обвезници представљали процесе и радње које користите у вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма. 

Другог дана радионице, представници Комисије за хартије од вредности су презентовали Смернице за процену ризика и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, са посебним освртом на део који се односи на дигиталну имовину и пружаоце услуга повезаних са дигиталном имовином. Представницима приватног сектора су предочене новине које су произашле из нове Националне процене ризика, а које они као обвезници морају да имплементирају у своје пословање. Током дискусије, представници приватног сектора су имали прилику да размене искуства везана за нове типологије и ризике од прања новца, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење, као и методологије мерења и управљања ризицима.

Сектор за послове контроле квалитета ревизије Комисије за хартије од вредности је током другог дана радионице представио типологије прања новца и финансирања тероризма које се односе на друштва за ревизију и самосталнe ревизорe, као обвезнике Закона о спречавању прања новца и финасирања тероризма. Смернице усвојене 2022. године су допуњене индикаторима који се односе на друштва за ревизију, а који су овом приликом представљени. Такође, представници Сектора за контролу квалитета ревизије су говорили о проблемима у оквиру ревизије са којима се сусрећу средња и мала друштва за ревизију. 

Последњег дана радионице било је речи на тему корпоративног управљања у Србији. 

Подсећамо да је Комисија за хартије од вредности на 16. седници X сазива, одржаној 12. маја 2022. године, усвојила Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике у надлежности Комисије. Смернице Комисије се односе на шест категорија обвезника у надлежности Комисије: друштва за управљање инвестиционим фондовима, брокерско-дилерска друштва, овлашћене банке, кастоди банке односно депозитаре, друштава за ревизију и самосталне ревизоре, као и на пружаоце услуга повезаних са дигиталним токенима. С обзиром на то да су извршене нове измене и допуне система борбе против прања новца и финансирања тероризма, Смернице су усклађене са тим новинама. Усклађивање је било неопходно и с обзиром на нови Закон о дигиталној имовини. Такође, новим Смерницама је извршено потпуно усклађивање са Препоруком 15 Радне групе за финансијску акцију (енгл. FATF – Financial Action Task Force), уз узимање у обзир одредби Пете директиве ЕУ о спречавању прања новца и финансирања тероризма.