Уклањање регулаторних препрека за издавање динарских обвезница МФИ

Правилник о изменама и допунама Правилника о форми, минималном садржају информација које треба укључити у проспект и основни проспект и оглашавању у вези са проспектом и Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини захтева за одобрење објављивања проспекта и документацији која се доставља уз захтев за одобрење проспекта објављени су у Службеном гласнику РС бр. 14/2016 од 22. фебруара 2016. године.

Нове верзије правилника прате измене Закона о тржишту капитала које су на снагу ступиле у јануару 2016. године.

Измене Закона о тржишту капитала припремљене су у сарадњи са Министарством финансија, Народном банком Србије и Европском банком за обнову и развој, као део активности на стварању регулаторног окружења за даљи развој и унапређење примарног и секундарног тржишта динарских хартија од вредности (стратегија динаризације).

Овим су уклоњене регулаторне препреке за издавање обвезница међународних финансијских институција, имајући у виду значај који би њихово емитовање имало на развој домаћег финансијског тржишта.  

Интегралне верзије правилника су објављене у делу Прописи.