Нове Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона о спречавању прања новца

На основу члана 114. Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма (Закон) вршећи овлашћења прописана чланом 104. Закона, Комисија за хартије од вредности je на 132. седници IX сазива од 29. јуна 2020. године, донела Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вредности (Смернице).

Приликом израде Смерница, узете су у обзир одредбе Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Правилника о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма (Правилник), који је ступио на снагу 11. јуна 2020. године, те препоруке евалуатора FATF и MONEYVAL, као и резултати Националне процене ризика.

Смернице, којима се имплементирају и примењују наведени прописи, намењене су:

- друштвима за управљање инвестиционим фондовима
- брокерско-дилерским друштвима
- овлашћеним банкама и кастоди банкама односно депозитарима
- друштвима за ревизију и самосталним ревизорима

Циљ Смерница јесте да упуте обвезника како да спроведе процену ризика од прања новца и финансирања тероризма, у односу на своје пословање, као и да спроведу анализу и процену ризика на појединачном случају – тј. на нивоу лица са којим се успоставља пословни однос (клијент).

Сваки обвезник, без обзира на своју величину и сложеност услуга које пружа, дужан је да успостави одговарајући систем за управљање ризиком од прања новца и финансирања тероризма.

Смернице ступају на снагу даном доношења и примењују се од тог датума тј. од 29. јуна 2020. године. Такође, тада престају да важе Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вредности, од 8.11.2018. године.

v 20200630 03

Сви обвезници су у обавези да ускладе своје пословање, као и интерна акта, сагласно одредбама Закона, Правилника и Смерница Комисије за хартије од вредности.

Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вредности