Усвојене нове Смернице за процену ризика од прања новца

На данашњој 16. седници X сазива Комисија за хартије од вредности Републике Србије усвојила Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике у надлежности Комисије.

Смернице Комисије сe односе на шест категорија обвезника у надлежности Комисије: друштва за управљање инвестиционим фондовима, брокерско-дилерска друштва, овлашћене банке, кастоди банке односно депозитаре, друштава за ревизију и самосталне ревизоре, као и на пружаоце услуга повезаних са дигиталним токенима.

С обзиром на то да су извршене нове измене и допуне система борбе против прања новца и финансирања тероризма, Смернице су усклађене са тим новинама. Усклађивање је било неопходно и с обзиром на нови Закон о дигиталној имовини. Такође, новим Смерницама је извршено потпуно усклађивање са Препоруком 15 Раднe групe за финансијску акцију (енгл. FATF – Financial Action Task Force), уз узимање у обзир одредби Пете директиве ЕУ о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

Уз то, Смернице нуде и конкретне примере и помажу обвезницима да боље разумеју ризике. Објашњавају како спровести општу процену ризика од прања новца и финансирања тероризма у односу на пословање, као и појединачну процену ризика који носи клијент са којим обвезници успостављају пословни однос.

Смернице се примењују од дана доношења тј. од данас.