Register of Investment Fund Management Companies

  1. General Information
  2. Striking off the Register
назив матични број ПИБ број дозволе за рад датум дозволе за рад број решења о усаглашавању са законом датум решења о усаглашавању са законом делатност инвестициони фондови директор надзорни одбор адреса телефон имејл адреса интернет адреса
назив број дозволе за рад датум дозволе за рад основ решења о брисању из регистра број решења о брисању из регистра датум решења о брисању из регистра