Investment Firms

септембар 2023.Шта је то инвестиционо друштво? Инвестиционо друштво је термин из европског законодавства и означава правно лице чија је делатност пружање инвестиционих услуга, односно обављање инвестиционих активности. Код нас то су брокерско-дилерска друштва и овлашћене банке. Комисија за хартије од вредности води службени регистар инвестиционих друштаваТренутно у Републици Србији послује 15 брокерско-дилерских друштава и 8 овлашћених банака.


Вредност трансакција (РСД) – према врсти инвестиционог друштва


 

Број трансакција – према врсти инвестиционог друштва


Вредност трансакција (РСД) – према месту трговања


Број трансакција – према месту трговања


Вредност трансакција (РСД) – према сегменту тржишта

Регулисано тржиште је место трговања које укључује више страна. Њиме управља и њега организује организатор тржишта (берза). Оно омогућава и олакшава куповину и продају финансијских инструмената, има обавезујућа правила и доводи до закључења уговора у вези са финансијским инструментима укљученим у трговање по правилима овог тржишта. Поседује дозволу Комисије. 
МТП је скраћеница за мултилатералну трговачку платформу. Она означава вишестрани систем трговања (једноставно речено – место трговања) којим управља берза или неко инвестиционо друштво и на коме постоје обавезујућа правила која доводе до закључења уговора. 
ОТЦ је акроним који смо преузели из енглеског језика (over the counter) и означава тржиште изван организованог тржишта хартија од вредности, тј. билатерално тржиште или трансакције између два принципала (они који тргују за свој рачун и у своје име). То је секундарно тржиште за трговање финансијским инструментима које не мора да има организатора тржишта и чији систем трговања подразумева преговарање између продавца и купца. 


Број трансакција – према сегменту тржишта
Вредност трансакција (РСД) – домаће тржиште – према врсти фин. инструмента

Акција је власничка хартија од вредности, која представља учешће у капиталу акционарског друштва. Акционарски капитал акционарског друштва подељен је на одређени број једнаких делова – акција. Друштва могу да издају две врсте акција: обичне и привилеговане. Акције акционару дају одређена права: обичне акције носе право на суодлучивање у друштву и на дивиденде, а приоритетне акције дају право на унапред одређену дивиденду, али не и на суодлучивање на скупштини.
Обвезница је дужничка хартија од вредности у облику дугорочног дуга, обично издата у серији, којом се издавалац обавезује да отплати главницу и (по правилу) камате на одређене будуће датуме. Може бити и дугорочно обезбеђење којим се зајмопримац обавезује да ће га вратити лицу коме ће предати обвезницу по њеном доспећу. Доноси уговорно утврђену камату власнику обвезнице. То је уобичајен облик дугорочног задуживања предузећа или државе.
Запис је краткорочна хартија од вредности. Односи се на одређени новчани износ, са одређеним роком доспећа и одређеном каматном стопом. Комерцијални записи су дужнички инструменти које издају предузећа да прикупе краткорочна средства ради обезбеђења ликвидности. По својим карактеристикама и намени, комерцијални записи су готово идентични с краткорочним обвезницама. Благајнички записи су краткорочне дисконтне хартије које емитује централна банка с циљем повлачења вишкова ликвидних средстава из банкарског сектора. Њихови купци су искључиво банке. Државни трезорски записи су краткорочне ХОВ које емитује државна благајна (трезор Министарства финансија) ради прикупљања средстава за покриће буџетских дефицита који се могу јавити у току једне године.

Број трансакција – домаће тржиште – према врсти фин. инструмента

Вредност трансакција (РСД) – инострано тржиште – према врсти фин. инструмента
ФОП је опција на фјучерс. То је сложени финансијски инструмент. Представља комбинацију опције и фјучерса. У основи има одређени фјучерс уговор.
Фјучерс је стандардизовани термински уговор којим се тргује на берзама. Обавезује купца да прими испоруку неке активе и продавца да ту активу испоручи по уговореној цени када истекне уговорени период. У тренутку склапања фјучерс уговора не долази до трговине, то је просто споразум о будућој трансакцији. 
ЕТФ (од енгл. exchange-traded fund) је инвестициони фонд који се котира на берзи.

Број трансакција – инострано тржиште – према врсти фин. инструмента
Опција је финансијски инструмент, уговор који даје имаоцу право али не и обавезу да купи или прода неко средство по одређеној цени у у дефинисаном року.
CFD (од енгл. contracts for differences) су уговори за разлике у цени. То су изведени финансијски инструменти везани за основни инструмент, обично индекс акција или акцију, што значи да се уговор за разлику у цени креће у истом смеру као и цена акције за коју је овај уговор везан. Уговори за разлике у цени нису котирани на берзама, већ представљају појединачни уговорни однос између купца и издаваоца уговора – нпр. банке.


Акције – вредност промета (РСД) – према месту трговања

Обвезнице – вредност промета (РСД) – према месту трговања

 
Учешће у укупно оствареном промету у извештајном периодуНапомена!
Графички прегледи су изведени на основу података које учесници на тржишту капитала достављају Комисији за хартије од вредности електронским путем до 20. у текућем месецу за претходни месец, као део редовног континуираног надзора.