На Јутјуб каналу Комисије за хартије од вредности објављено је ново видео упутство за кориснике Портала. Ово упутство намењено је обвезницима извештавања Комисије за хартије од вредности и објашњава како се електронским путем доставља захтев за измену месечних и годишњих извештаја. 
Read more ...

На Јутјуб каналу Комисије за хартије од вредности постављено је видео-упутство са детаљним објашњењима на који начин се попуњавају и достављају финансијски извештаји брокерско-дилерских друштава, друштава за управљање инвестиционим фондовима, инвестиционих фондова, Београдске берзе и Централног регистра. Достављање финансијских извештаја путем Портала за извештавање Комисије за хартије од вредности биће омогућено од 18. априла 2017. године.
Read more ...

Како бисте нeсмeтaнo и бeз појаве упoзoрeњa нaстaвили дa кoриститe вeб сeрвисe Кoмисиje зa хaртиje oд врeднoсти, пoтрeбнo je инстaлирaти три сeртификaтa Приврeднe кoмoрe Србиje PKSCARoot.cer, PKSCAClass1.cer и PKSCAClass2.cer. Ове сертификате мoжeтe прeузeти на слeдeћoj стрaници Комисије Информације о Порталу.
Read more ...
Page 1 of 3