Информација о искључиво електронској достави података путем Портала

Комисија за хартије од вредности је на 11. седници одржаној 22. фебруара 2017. године усвојила Правилник о службеном регистру информација. Правилник ступа на снагу осам дана након његовог објављивања у Службеном гласнику, након чега ће обвезници обавештавања бити дужни да све информације које се односе на јавна друштва достављају Комисији путем Портала искључиво у електронском облику.

Правилником је предвиђено да Службени регистар прима информације од физичких лица која су од стране обвезника обавештавања овлашћена да у његово име врше доставу извештаја преко Портала. Свака информација која се доставља у Службени регистар мора бити потписана квалификованим електронским сертификатом од стране обвезника обавештавања за физичка лица, односно лица овлашћеног за заступање обвезника обавештавања за правна лица.

Детаљно Техничко упутство о начину електронског достављања прописаних информација преко Портала Комисије, донето у априлу 2016. године, доступно је на интернет страници Комисије у делу Информације о Порталу.

Потребно је да обвезници обавештавања благовремено доставе овлашћења достављањем Обрасца депонованог квалификованог сертификата, те да се региструју и пријаве на Портал за достављање информација.