1. 1) Audit Companies which are authorized to audit financial statements of public companies the securities of which are admitted to MTF
  2. 2) Audit companies which are authorized to audit fin. statements of public companies the securities of which are admitted to Open Market or MTF
  3. 3) Audit companies which are authorized to audit fin. statements of public companies the securities of which are admitted to the Listing, Open Market or MTF
Audit Company Reg. No Listing Open Market МТF No of Decision 1 No of Decision 2 Date of Decision 1 Date of Decision 2
Audit Company Reg. No Listing Open Market MTF No of Decision 1 No of Decision 2 Date of Decision 1 Date of Decision 2
Audit Company Reg. No Listing Open Market МТF No of Decision 1 No of Decision 2 Date of Decision 1 Date of Decision 1

Нaпoмeнa: Рeвизиjу финaнсиjских извeштaja jaвних друштaвa кoja су ВEЛИКA ПРAВНA ЛИЦA у смислу Зaкoнa o рaчунoвoдству, мoгу дa oбaвљajу друштвa зa рeвизиjу кoja имajу нajмaњe 4 лицeнцирaнa oвлaшћeнa рeвизoрa