Publicly Traded Companies

Title Download
Мишљење поводом питања о обавезности објављивања проспекта приликом поновног укључивања акција на тржиште
Мишљење Министарства финансија у вези са применом Закона о тржишту капитала и Закона о преузимању акционарских друштава
Mишљeње у вези са могућношћу куповине хартија од вредности издатих од стране страних правних лица
Mишљење у вези могућности претварања у затворено (нејавно) друштво, у ситуацији при постојању акција у власништву Акционарског фонда
Mишљење у вези са укључивањем акција на регулисано тржиште, односно МТП
Mишљење у вези са преносом акција ван регулисаног тржишта
Тумачење чл. 2, 43. и 44. Закона о тржишту капитала
Тумачење чланова 9 и 12 Закона о тржишту капитала
Мишљење Комисије за хартије од вредности у вези са спровођењем статусне промене издвајања уз оснивање јавног акционарског друштва
Мишљење у вези са престанком својства јавног друштва због промене правне форме
Mишљење у вези начина преноса акција стечених у стечајном поступку са елементом иностраности
Mишљење у вези издавања нове емисије преференцијалних акција и примене изузетка из члана 12. Закона о тржишту капитала
Mишљење поводом питања да ли обавеза објављивања понуде за преузимање престаје након принудног откупа акција
Mишљење поводом брисања залоге на акцијама у поступку поништаја акција ради смањења основног капитала издаваоца
Mишљење у вези са применом чл. 522. Закона о привредним друштвима
Мишљење у вези са применом чл. 12. Закона о тржишту капитала
Mишљење поводом питања акционарског друштвa у вези са обавезом састављања консолидованог финансијског извештаја за 2012.