Other

Title Download
Мишљење Комисије – тумачење члана 2. тачка 9. Правилника о организационим захтевима
Мишљење Комисије о посредовању приликом куповине дијаманата у сврху улагања
Мишљење поводом питања у вези са злоупотребама на тржишту
Mишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања у вези са применом члана 211. став 3. Закона о тржишту капитала
Mишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања о посредовању у трговању инвестиционим златом
Mишљење поводом питања о трговању изведеним финансијским инструментима
Mишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања о неопходности поседовања дозволе за пружање инвестиционих услуга и активности ради закључивања трансакција са изведеним финансијским инструментима
Mишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања у вези са изведеним финансијским инструменатима
Мишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања у вези са статусом квалификованог инвеститора и трговања дужничким ХОВ ван регулисаног тржишта одн. МТП
Mишљење Комисије за хартије од вредности поводом поводом питања у вези са обављањем репо послова
Мишљење у вези са трансферним новчаним рачунима брокерско-дилерских друштава
Mишљење о извештавању о значајном учешћу, злоупотреби инсајдерских информација и заједничком деловању
Мишљење о издавању инструмената тржишта новца и уговарања репо послова
Мишљење Комисије за хартије од вредности у вези примене члана 48. став 2. тачка 5) Закона о тржишту капитала
Издавање инструмената тржишта новца - додатна питања
Врховни суд одбио тужбу "Banini trade" доо Кикинда
Пружање инвестиционих услуга и активности приликом понуде прoгрaма учeшћa зaпoслeних у улaгaњу
Mишљење Комисије за хартије од вредности о дозвољености исплате сразмерног дела вредности акције
Mишљење у вези са питањем да ли Пореска управа може да спроведе принудну наплату из хартија од вредности у циљу наплате дуга по основу јавних прихода
Мишљење поводом захтева за давање изјашњења у вези са судским поравнањем и трговином хартијама од вредности
Mишљењe у вези са институтом „dual listing“ тј. истовременим листирањем акција на домаћој и иностраној берзи
Мишљења у вези са применом Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената у стечајном поступку
Mишљење у вези са евидентирањем раскида Уговора о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције у Централном регистру хартија од вредности
Мишљење о радњама које представљају манипулацију на тржишту као и о дужини трајања фаза трговања
Мишљење Комисије за заштиту конкуренције