Takeovers

Title Download
Мишљење поводом питања да ли доо може упутити понуду за преузимање акција друштва које је у већинском власништву страног правног лица, при чему су истовремено страно лице и циљно друштво оснивачи доо
Mишљење у вези применe института заједничког деловања
Мишљење у вези изузетака од обавезе објављивања понуде за преузимање
Мишљење у вези са применом чл. 4. и чл. 22. Закона о преузимању акционарских друштава
Мишљење о обавези за давање понуде за преузимање, у вези са применом чл. 4. и 5. Закона о преузимању акционарских друштава
Мишљење у вези са тумачењем одредаба (чл. 67-83) раније важећег Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената
Mишљењe у вези са изузецима од обавезе преузимања акционарских друштава
Mишљења у вези са одређивањем цене у понуди за преузимање
Мишљење у вези спровођења поступка докапитализације и могућности спровођења поступка понуде за преузимање
Мишљење у вези са понудом за преузимање акција циљног друштва које у структури капитала има 13,5% друштвеног капитала од 22.11.2007. године
Мишљење у вези са купопродајом акција у оквиру чланица холдинга са становишта обавезе преузимања од 08.11.2007. године
Мишљење у вези са одобравањем објављивања понуде за преузимање за време трајања привремене мере забране располагања акцијама циљног друштва од 25.10.2007. године
Мишљење у вези са обавезношћу давања понуде за преузимање од 18.10.2007. године
Мишљење у вези са обавезом објављивања понуде за преузимање акција од стране повезаних лица од 27.09.2007. године
Мишљење у вези са правом принудне продаје акција од 06.09.2007.године
Мишљење у вези са применом одредбама Закона о преузимању везано за коришћење права прече куповине од 06.09.2007. године
Мишљење о обавези чланова конзорцијума за објaвљивање понуде за преузимање
Мишљење у вези са обавезношћу понуде за преузимање по Закону о преузимању акционарских друштава
Мишљење у вези са институтом заједничког деловања из Закона о преузимању акционарских друштава
Мишљење у вези са применом чл. 38. Закона о преузимању акционарских друштава
Мишљење МФИН поводом тумачења одредбе члана 2. тачка 6) Закона о преузимању акционарских друштава
Мишљење у вези са конститутивним дејством уписа акција и акционара у Централном регистру као и у вези са стицањем преко 25% акција одређеног акционарског друштва
Мишљење у вези са изузецима из Закона о преузимању акционарских друштава
Мишљење у вези са применом члана 16. Закона о преузимању акционарских друштава
Преиспитивање мишљења поводом примене члана 37. Закона о преузимању акционарских друштава