Takeovers

Title Download
Мишљење у вези обављања послова депоновања налога у поступку понуде за преузимање од стране кастоди банака
Mишљење у вези са стицањем сопствених акција и обавезом објављивања понуде за преузимање
Mишљењe у вези са применом чл. 522. Закона о привредним друштвима
Мишљење у вези са применом института принудног откупа акција у складу са новим Законом о привредним друштвима
Мишљењe у вези са заједничким деловањем и обавезом упућивања понуде за преузимање
Mишљење у вези сa заједничким деловањем и индиректним стицањем акција са правом гласа од стране чланова надзорног одбора јавног друштва
Мишљење Комисије - низ питања у вези са индиректним стицањем акција са правом гласа
Mишљење Комисије за хартије од вредности у вези сa индиректним стицањем акција са правом гласа
Mишљење у вези са принудним откупом акција од стране контролног акционара
Mишљење у вези са применом Закона о преузимању акциионарских друштава у случају припајања
Mишљење поводом поништаја сопствених акција и евентуалне обавезе објављивања понуде за преузимање, у случају повећања гласачких права
Mишљење у вези са применом Закона о преузимању акционарских друштава када је већински власник а.д. у Србији страна компанија
Mишљење у вези са тумачењем одредаба чл. 8. ст. 1. тач. 11) Закона о преузимању акционарских друштава
Мишљење у вези са заједничким деловањем из Закона о преузимању акционарских друштава
Mишљење у вези са намером мањинског акционара друштва да прода своју акцију нерезиденту, који је повезано лице са већинским власником
Мишљење у вези настанка обавезе објављивања понуде за преузимање акција од стране државне институције
Мишљење у вези са утврђивањем цене у понуди за преузимање код индиректног стицања акција
Mишљење у вези примене Закона о преузимању
Мишљење у вези минималне цене акција у понуди за преузимање
Mишљење у вези са обавезом објављивања понуде за преузимање акција а у вези чл. 2. тач. 6. Закона о преузимању акционарских друштава
Мишљење у вези са обавезом објављивања понуде за преузимање акција од стране лица која заједнички делују
Мишљење о третману кастоди рачуна у контексту заједничког деловања
Мишљење у вези заједничког деловања и обавезе принудне продаје
Mишљење у вези са моментом настанка обавезе објављивања понуде за преузимање
Мишљење поводом обавезне понуде за преузимање