Licenced Participants

Title Download
Мишљење о дозвољености истовременог обављања послова брокера и другог заступника овлашћене банке у оквиру кредитне институције чија је овлашћена банка организациони део
Mишљење Комисије за хартије од вредности о дозвољености обављања посла руководиоца овлашћене банке
Mишљење поводом питања да ли директор БДД-а може да буде члан надзорног одбора а.д. које није јавно
Мишљење Министарства финансија у вези са управом овлашћених учесника и берзе
Мишљење у вези примене Закона о спречавању прања новца
Мишљење у вези пријема и преноса налога од стране правних лица
Mишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања у вези дозвољености преноса послова инвестиционог друштва
Дозвољеност поверавања послова идентификације клијента и закључења уговора електронским путем
Мишљење у вези обављања послова депоновања налога у поступку понуде за преузимање од стране кастоди банака
Мишљење Министарства финансија у вези са покривеношћу налога
Mишљење у вези са пружањем додатних инвестиционих услуга
Mишљењe у вези са одлучивањем о давању сагласности на стицање квалификованог учешћа у капиталу БДД
Mишљење у вeзи разјашњењa чланова 5. и 47. Закона о тржишту капитала
Mишљење у вези са брисањем дозволе издате за обављање кастоди послова
Мишљење у вези поступања у поступку откупа акција од несагласних акционара
Мишљење у вези исплате дивиденде
Мишљење у вези одређивања датума стицања акција из обавезне докапитализације
Mишљeње о обавезама овлашћене банке у вези Смерница за примену Закона о спречавању прања новца и финансирање тероризма
Mишљење у вези располагања акцијама отвореног акционарског друштва у стечају
Mишљењe у вези са утврђивањем номиналне вредности преференцијалних акција
Мишљење поводом лимита улагања инвестиционог фонда у обвезнице других држава и стране фондове
Мишљење у вези са прометом страних хартија од вредности
Mишљење у вези иностраних хартија од вредности и могућност њихове куповине од стране резидената Републике Србије
Мишљење у вези повећања основног капитала и по том основу издавања власничких хартија од вредности отворених акционарских друштава
Мишљење у вези претварања нераспоређене добити у основни капитал и исплату дивиденде