Licenced Participants

Title Download
Мишљење у вези могућности да портфолио менаџери буду овлашћени за употребу SMART картице
Mишљење и став по питању обављања послова „посредника у обављању брокерских послова“
Мишљење у вези са овлашћенима запослених у Сектору-специјализованој експозитури за послове приватног банкара од 29.11.2007. године
Мишљење у вези са процедуром пријема налога телефоном од 29.11.2007.године
Мишљење у вези са могућношћу давања препоруке клијентима за куповину хартија од вредности
Мишљење у вези са квалификованим учешћем у БДД-у и применом члана 77. став 3, а у вези са чланом 123. став 5. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената
Мишљење о могућности да директор, односно брокер обавља послове дилера
Одговор на допис у вези са применом важећег и новог Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената
Мишљење: која се друштва сматрају котираним
Мишљење Министарства привреде вези са управом затворених акционарских друштава и расподелом добити запосленима и члановима управе акционарског друштва у складу са Законом о привредним друштвима
Мишљење Министарства финансија у вези са чланом 43. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (примљено 06.11.2007. године)