Takeovers

Title Download
Mишљење Комисије о правном основу за пренос власништва над акцијама и изузетку од обавезе објављивања понуде за преузимање из члана 8. став 1. тачка 7) Закона о преузимању акционарских друштава
Мишљење Комисије за хартије од вредности, постојањe обавезе упућивања понуде за преузимање
Mишљење Комисије – изузеци од обавезе објављивања понуде за преузимање акција
Мишљење Комисије: Mогућност заступања већинског акционара од стране сопственог БД одељења у поступку понуде за преузимање акција мањинских акционара
Mишљење Комисије поводом питања o настанку обавезе објављивања понуде за преузимање акција приликом трансакција акцијама између лица која делују заједнички
Мишљење поводом питања у вези са заједничким деловањем из члана 4. став 1. Закона о преузимању акционарских друштава
Mишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања о обавези и поступку објављивања понуде за преузимање акција циљног друштва
Мишљење поводом питања у вези са применом одредаба Закона о преузимању акционарских друштава
Мишљење о упућивању добровољне понуде за преузимање акција циљног друштва чија је накнада понуђена у хартијама од вредности
Mишљење поводом питања обавезе објављивања понуде за преузимање након стицања 75% или више акција са правом гласа
Mишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања обавезе објављивања понуде за преузимање у поступцима приватизације
Mишљење Комисије за хартије од вредности о примени члана 22. став 6. Закона о преузимању акционарских друштава
Mишљење поводом захтева за тумачење члана 8. става 1. тачке 11) Закона о преузимању акционарских друштава
Мишљење о утврђивању цене у понуди за преузимање привредног друштва које није јавно
Mишљење у вези са настанком обавезе објављивања понуде за преузимање акција у случају куповине преосталог друштвеног капитала у циљном друштву
Мишљење Комисије за хартије од вредности у вези настанка обавезе објављивања понуде за преузимање акција у случају њихове продаје друштву у оквиру групе друштава
Мишљење о настанку обавезе објављивања понуде за преузимање акција након стицања акција у поступку реорганизације
Мишљење о могућности упућивања понуде за преузимање делу акционара циљног друштва и о заједничком деловању са РС
Mишљење o настанку обавезе објављивања понуде за преузимање акција у случају испуњавања уговорне обавезе повећања капитала циљног друштва
Мишљење о настанку обавезе објављивања понуде за преузимање акција циљног друштва након поновног преласка прагова од 25% и 75% акција са правом гласа
Mишљење поводом питања привредног друштва A у вези са настанком обавезе објављивања понуде за преузимање акција Друштва Б
Mишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања у вези са преносом акција циљног друштва између привредних друштава са истим посредним власником и настанка обавезе објављивања понуде за преузимање
Мишљење у вези обавезне понуде за преузимање од стране д.о.о.
Мишљење о обавезности понуде за преузимање
Мишљење МФИН поводом откупа акција из Приватизационог регистра